MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH ONE VERANDAH

MẶT BẰNG THÁP JARDIN VÀ CIEL

Mặt bằng tầng 04 Tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 04 - Tháp JARDIN và CIEL căn hộ One Verandah Quận 2

Mặt bằng tầng 05 – 07 Tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 05 -07 - Tháp JARDIN và CIEL căn hộ One Verandah Quận 2

Mặt bằng tầng 18 Tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 18 - Tháp JARDIN và CIEL căn hộ One Verandah Quận 2

Mặt bằng tầng 19 Tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 19 - Tháp JARDIN và CIEL căn hộ One Verandah Quận 2

Mặt bằng tầng 20 Tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng tầng 20 - Tháp JARDIN và CIEL căn hộ One Verandah Quận 2

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ THÁP JARDIN VÀ CIEL

Mặt bằng chi tiết căn 1PN

Mặt bằng chi tiết căn 1PN và 2PN

Mặt bằng chi tiết căn 3PN

MẶT BẰNG CĂN HỘ DUPLEX THÁP JARDIN VÀ CIEL

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex tháp Jardin và Ciel

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D5

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D5

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D6

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D10

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D10

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D11

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D11

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D12

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D12

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D13

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D13

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D14

Mặt bằng chi tiết căn hộ Duplex D14